1945 - Bei Feng Chui (北风吹) - North Wind's Blowing

Bei Feng Chui (北风吹) - North Wind's Blowing, lyrics written by He Jing Zhi (贺敬之) in 1945. Music was composed by Ma Ke (马可).

1945 - Bei Feng Chui (北风吹) - North Wind's Blowing
1945 - Bei Feng Chui (北风吹) - North Wind's Blowing
Year: 1945
Title: Bei Feng Chui (北风吹) - North Wind's Blowing
Lyrics: He Jing Zhi (贺敬之)
Music: Ma Ke (马可)
Original Performer: Guo Lan Ying (郭兰英) 
Genre: Opera

《北风吹》为歌剧《白毛女》一主要唱段。歌剧《白毛女》由延安鲁迅文学院集体 创作,贺敬之、丁毅执笔。《北风吹》唱段在中国是家喻户晓,至今仍然传唱不衰 。

Additional resources:

Table of Contents

 About This Book

 2000 - 2099: Best 21st Century Music

 1950 - 1999: Best Music in the Second Half of the 20th Century

1900 - 1949: Best Music in the First Half of the 20th Century

 1949 - A Li Shan De Gu Niang (阿里山的姑娘) - Maiden of Alisan

 1946 - Kang Ding Qing Ge (康定情歌) - A Love Song of Kangding

1945 - Bei Feng Chui (北风吹) - North Wind's Blowing

 1945 - Ban Ge Yue Liang Pa Shang Lai (半个月亮爬上来) - Up the Half-Moon Goes

 1945 - Lan Hua Hua (蓝花花) - Lady Lan Huahua

 1944 - Ye Lai Xiang (夜来香) - Night Jasmine

 1940 - Yi Meng Shan Xiao Tiao (沂蒙山小调) - Ditty of Yimeng Mountain

 1940 - Mei Gui Mei Gui Wo A Ni (玫瑰玫瑰我爱你) - Rose Rose I Love You

 1939 - Er Quan Ying Yue (二泉映月) - The Moon Reflected In Er-Quan

 1938 - Da Ban Cheng De Gu Niang (达阪城的姑娘) - The Maiden Of Daban

 1937 - Zai Na Yao Yuan De Di Fang (在那遥远的地方) - At the Faraway Place

 1937 - Yue Yuan Hua Hao (月圆花好) - Full Moon, Beautiful Flowers

 1937 - Ye Shang Hai (夜上海) - Night of Shanghai

 1937 - Tian Ya Ge Nv (天涯歌女) - Singing Girl from the Heavenly Corner

 1937 - He Ri Jun Zai Lai (何日君再来) - When Will You Come Back Again

 1937 - Si Ji Ge (四季歌) - Song of Four Seasons

 1937 - Chun Tian Li (春天里) - Spring

 1936 - Song Hua Jiang Shang (松花江上) - Along the Sungari River

 1935 - Yu Zhou Chang Wan (渔舟唱晚) - Fishman Sung in Evening

 1935 - Zi Zhu Diao (紫竹调) - The Melody of Purple Bamboo

 1935 - Da Lang Tao Sha (大浪淘沙) - Like Waves again the Sand

 1935 - Ping Hu Qiu Yue (平湖秋月) - Autumn Moon over the Calm Lake

 1934 - Yu Guang Qu (渔光曲) - Song of the Fishermen

 1934 - Mu Tong Duan Di (牧童短笛) - Shepherd Boy and His Piccolo

 1931 - Tin Song (听松) - Hearing Sound of Pine Trees

 1929 - Han Chun Feng Qu (寒春风曲) - Cold Wind in Early Spring

 1927 - Song Bie (送别) - Farewell

 1926 - Zhe Gu Fei (鹧鸪飞) - Partridge Birds Fly

 1925 - Chun Jiang Hua Yue Ye (春江花月夜) - Spring Moonlight on the Flowers by the River

 1925 - Ni Shang Qu (霓裳曲) - Dancing in Gauze Costume

 1920 - Bu Bu Gao (步步高) - Rising Higher Step by Step

 1921 - Yu Da Ba Jiao (雨打芭蕉) - Rain Pattering on Plantain Leaves

 1918 - Bing Zhong Yin (病中吟) - Groaning in Illness

 1911 - Su Wu Mu Yang (苏武牧羊) - Su Wu Tending Sheep

 Before 1900: Best Ancient Music

 References

 PDF,EPUB,以及印刷版全版