1950 - 1999: Best Music in the Second Half of the 20th Century

Best and well-known Chinese music works produced in the 20th century period, from year 1950 to 1999, including The Moon Represents My Heart (月亮代表我的心, Yue Liang Dai Biao Wo De Xin), Butterfly Lovers (梁祝, 梁山伯与祝英台, Liang Zhu), The Beautiful Grassland Is My Homeland (美丽的草原我的家, Mei Li De Cao Yuan Wo De Jia)...

1995 - Tian Bu Xia Yu ... (天不下雨,天不刮风,天上有太阳) - No Rain, No Wind, Only Sunshine

1994 - Qing Zang Gao Yuan (青藏高原) - Qinghai-Tibetan Plateau

1994 - Qian Fu De Ai (纤夫的爱) - The Love Boat Tracker

1993 - Tao Sheng Yi Jiu (涛声依旧) - Wave Still

1991 - Hao Ren Yi Sheng Ping An (好人一生平安) - All Is Well for Good Man

1988 - Huang Tu Gao Po (黄土高坡) - Yellow Earth of the High Plateau

1987 - Wo Xiang You Ge Jia (我想有个家) - I Want a Home

1986 - Zai Xi Wang De Tian Ye Shang (在希望的田野上) - In the Field of Hope

1986 - Zhang Sheng Xiang Qi (掌声响起) - A Singer's Applause

1985 - Wo Men De Sheng Huo ... (我们的生活充满阳光) - Our Lives Are Full of Sunshine

1984 - Shi Wu De Yue Liang (十五的月亮) - The Moon on the 15th

1984 - Gu Xiang De Yun (故乡的云) - The Cloud of Hometown

1984 - Meng Tuo Ling (梦驼铃) - Dream of Camel Ring

1982 - Na Jiu Shi Wo (那就是我) - That Is Me

1982 - Quan Shui Ting Dong Xiang (泉水叮咚响) - Bubbling Spring

1981 - Zai Na Tao Hua Sheng Kai ... (在那桃花盛开的地方) - The Place Where the Peach Blossoms

1980 - Wo Ai Ni Zhong Quo (我爱你中国) - I Love You, China

1980 - Jun Gang Zhi Ye (军港之夜) - Night at a Military Port

1980 - Nian Qing De Peng You ... (年轻的朋友来相会) - Young Friends Come Together

1980 - Mei Li De Xin Ling (美丽的心灵) - The Most Beautiful Heart

1980 - Qing Chen Wo Men Ta Shang Xiao Dao (清晨我们踏上小道) - Morning on Country Road

1979 - Rong Hua (绒花) - Velvet Flowers

1979 - Xiang Lian (乡恋) - Love from Hometown

1979 - Gan Lan Shu (橄榄树) - Olive Tree

1979 - Tian Mi Mi (甜蜜蜜) - Honey Sweet

1977 - Bian Jiang De Quan Shui ... (边疆的泉水清又纯) - The Pure and Clean Spring on the Frontier

1976 - Mei Li De Cao Yuan Wo De Jia (美丽的草原我的家) - The Beautiful Grassland Is My Homeland

1976 - Zhan Ma Ben Teng (战马奔腾) - Battle Steeds Galloping Ahead

1975 - Miao Ling De Zao Chen (苗岭的早晨) - Morning of Miao Hills

1974 - Yi Meng Song (沂蒙颂) - Ode to the Yimeng Mountains

1974 - Hong Xing Zhao Wo Qu Zhan Dou (红星照我去战斗) - The Red Star Shines Me to Fight

1974 - Ying Shan Hong (映山红) - Red Azalea

1973 - Yue Liang Dai Biao Wo De Xin (月亮代表我的心) - The Moon Represents My Heart

1971 - Yang Bian Cui Ma Yun Liang Mang (扬鞭催马运粮忙) - Delivering Public Grain with Horse Carts

1971 - Shan Dan Dan Hua Kai Hong Yan Yan (山丹丹开花红艳艳) - Red Lilies Crimson and Bright

1970 - Wo Ai Zhe Lan Se De Hai Yang (我爱这蓝色的海洋) - I Love This Blue Sea

1969 - Pa Mi Er De Chun Tian (帕米尔的春天) - Spring of the Pamirs

1960s - Nan Ping Wan Zhong (南屏晚钟) - Evening Bell at Nanping Hill

1964 - Ying Xiong Zan Ge (英雄赞歌) - Praise to Heroes

1964 - Ma Ling Er Xiang Lai ... (马铃儿响来玉鸟儿唱) - Bird Singing Along With Horse Bell Ringing

1964 - Wo Wei Zu Guo Xian Shi You (我为祖国献石油) - Dedicate The Oil To My Motherland

1964 - Hong Mei Zan (红梅赞) - Red Plum Praise

1964 - Dong Ting Yu Mi Xiang (洞庭鱼米乡) - Dongting Land of Fish and Rice

1964 - Sai Ma (赛马) - Horse Race

1963 - Hua Er Wei Shen Me Zhe Yang Hong (花儿为什么这样红) - Why Are All the Flowers so Red

1962 - Wu Su Li Chuan Ge (乌苏里船歌) - Boat Song On The Ussuri

1962 - Ma Er A Ni Man Xie Zou (马儿啊,你慢些走) - Run Slower, My Pony

1961 - Shui Bu Shuo An Jia Xiang Hao (谁不说俺家乡好) - My Beautiful Hometown

1961 - Xiao Qu Hao Chang Kou Nan Kai (小曲好唱口难开) - Hard to Open Mouth to Sing a Good Ballad

1961 - Hong Hu Shui Lang Da Lang (洪湖水浪打浪) - Endless Wave in Lake Honghu

1960 - Shan Ge Hao Bi Chun Jiang Shui (山歌好比春江水) - Folk Song Flows Like Spring River

1960 - Jin Ping Shi De Xiao Shan (金瓶似的小山) - Little Hill Like Gold Bottle

1960 - Jing Diao (京调) - Beijing Opera Tune

1959 - Cao Yuan Zhi Ye (草原之夜) - Night on the Prairie

1959 - Hu Die Quan Bian (蝴蝶泉边) - Beside the Butterfly Spring

1959 - Ren Shuo Shan Xi Hao Feng Guang (人说山西好风光) - Good Scenery Lies in Shanxi

1958 - Liang Zhu (梁祝, 梁山伯与祝英台) - Butterfly Lovers

1958 - Xi Yang Yang (喜洋洋) - Boisterous Elation

1958 - Cai Cha Wu Qu (采茶舞曲) - Tea Picking Dance

1957 - Hun Shi (婚誓) - Wedding Vow

1957 - Jiu Jiu Yan Yang Tian (九九艳阳天) - A Bright Sunny Day In Autumn

1956 - Tan Qi Wo Xin Ai De Tu Pi Pa (弹起我心爱的土琵琶) - Plunking My Favorite Native Lute

1956 - Wo De Zu Guo (我的祖国) - My Motherland

1955 - Liao Kuo De Cao Yuan (辽阔的草原) - The Vast Grassland

1955 - Rang Wo Men Dang Qi Shuang Jiang (让我们荡起双桨) - Let Us Sway Twin Oars

1954 - Lv Dao Xiao Ye Qu (绿岛小夜曲) - Serenade of the Green Island

1954 - Tian Xian Pei (天仙配) - Fairy Couple

1953 - Mu Ge (牧歌) - Pastoral Song

1953 - Ao Bao XIang Hui (敖包相会) - Meeting at the Obo

1953 - Bai Niao Chao Feng (百鸟朝凤) - Hundreds Birds Worshipping The Phoenix

1952 - Qin Qiang Pai Zi Qu (秦腔牌子曲) - Tunes from Shanxi Opera

1951 - Cao Yuan Shang Sheng Qi ... (草原上升起不落的太阳) - The Never-Setting Sun Rises Over the Prairie

1951 - Jiang He Shui (江河水) - River of Sorrow

1951 - A Xi Tiao Yue (阿细跳月) - A Xi Dancing Under the Moon

1951 - Yao Zu Wu Qu (瑶族舞曲) - Yao Dance

1951 - Liu Yang He (浏阳河) - Liuyang River

Table of Contents

 About This Book

 2000 - 2099: Best 21st Century Music

1950 - 1999: Best Music in the Second Half of the 20th Century

 1900 - 1949: Best Music in the First Half of the 20th Century

 Before 1900: Best Ancient Music

 References

 PDF,EPUB,以及印刷版全版