1951 - Cao Yuan Shang Sheng Qi ... (草原上升起不落的太阳) - The Never-Setting Sun Rises Over the Prairie

Cao Yuan Shang Sheng Qi Bu Luo De Tai Yang (草原上升起不落的太阳) - The Never-setting Sun Rises Over the Prairie, lyrics by Mei Li Qi Ge (美丽其格), music by Mei Li Qi Ge (美丽其格), originally performed by Original Performer: Wu Yanze (吴雁泽) in 1951.

1951 - Cao Yuan Shang Sheng Qi Bu Luo De Tai Yang (草原上升起不落的太阳) - The Never-setting Sun Rises Over the Prairie
1951 - Cao Yuan Shang Sheng Qi Bu Luo De Tai Yang (草原上升起不落的太阳) - The Never-setting Sun Rises Over the Prairie
Year: 1951
Title: Cao Yuan Shang Sheng Qi Bu Luo De Tai Yang (
   草原上升起不落的太阳) - The Never-setting Sun Rises Over the Prairie
Lyrics: Mei Li Qi Ge (美丽其格)
Music: Mei Li Qi Ge (美丽其格)
Original Performer: Wu Yanze (吴雁泽)
Genre: Folk Song

《草原上升起不落的太阳》是蒙古族作曲家美丽其格于1951年在中央音乐学院学习 结业时的作品,这首词曲优美、热情歌颂草原新生活的抒情歌曲很受群众欢迎。

Lyrics:

蓝蓝的天上白云飘
白云下面马儿跑
挥动鞭儿响四方
百鸟齐飞翔

要是有人来问我
这是什么地方
我就骄傲地告诉他
这是我的家乡

...

Numbered musical notation:
1951 - Cao Yuan Shang Sheng Qi Bu Luo De Tai Yang (草原上升起不落的太阳)

Additional resources:

Table of Contents

 About This Book

 2000 - 2099: Best 21st Century Music

1950 - 1999: Best Music in the Second Half of the 20th Century

 1995 - Tian Bu Xia Yu ... (天不下雨,天不刮风,天上有太阳) - No Rain, No Wind, Only Sunshine

 1994 - Qing Zang Gao Yuan (青藏高原) - Qinghai-Tibetan Plateau

 1994 - Qian Fu De Ai (纤夫的爱) - The Love Boat Tracker

 1993 - Tao Sheng Yi Jiu (涛声依旧) - Wave Still

 1991 - Hao Ren Yi Sheng Ping An (好人一生平安) - All Is Well for Good Man

 1988 - Huang Tu Gao Po (黄土高坡) - Yellow Earth of the High Plateau

 1987 - Wo Xiang You Ge Jia (我想有个家) - I Want a Home

 1986 - Zai Xi Wang De Tian Ye Shang (在希望的田野上) - In the Field of Hope

 1986 - Zhang Sheng Xiang Qi (掌声响起) - A Singer's Applause

 1985 - Wo Men De Sheng Huo ... (我们的生活充满阳光) - Our Lives Are Full of Sunshine

 1984 - Shi Wu De Yue Liang (十五的月亮) - The Moon on the 15th

 1984 - Gu Xiang De Yun (故乡的云) - The Cloud of Hometown

 1984 - Meng Tuo Ling (梦驼铃) - Dream of Camel Ring

 1982 - Na Jiu Shi Wo (那就是我) - That Is Me

 1982 - Quan Shui Ting Dong Xiang (泉水叮咚响) - Bubbling Spring

 1981 - Zai Na Tao Hua Sheng Kai ... (在那桃花盛开的地方) - The Place Where the Peach Blossoms

 1980 - Wo Ai Ni Zhong Quo (我爱你中国) - I Love You, China

 1980 - Jun Gang Zhi Ye (军港之夜) - Night at a Military Port

 1980 - Nian Qing De Peng You ... (年轻的朋友来相会) - Young Friends Come Together

 1980 - Mei Li De Xin Ling (美丽的心灵) - The Most Beautiful Heart

 1980 - Qing Chen Wo Men Ta Shang Xiao Dao (清晨我们踏上小道) - Morning on Country Road

 1979 - Rong Hua (绒花) - Velvet Flowers

 1979 - Xiang Lian (乡恋) - Love from Hometown

 1979 - Gan Lan Shu (橄榄树) - Olive Tree

 1979 - Tian Mi Mi (甜蜜蜜) - Honey Sweet

 1977 - Bian Jiang De Quan Shui ... (边疆的泉水清又纯) - The Pure and Clean Spring on the Frontier

 1976 - Mei Li De Cao Yuan Wo De Jia (美丽的草原我的家) - The Beautiful Grassland Is My Homeland

 1976 - Zhan Ma Ben Teng (战马奔腾) - Battle Steeds Galloping Ahead

 1975 - Miao Ling De Zao Chen (苗岭的早晨) - Morning of Miao Hills

 1974 - Yi Meng Song (沂蒙颂) - Ode to the Yimeng Mountains

 1974 - Hong Xing Zhao Wo Qu Zhan Dou (红星照我去战斗) - The Red Star Shines Me to Fight

 1974 - Ying Shan Hong (映山红) - Red Azalea

 1973 - Yue Liang Dai Biao Wo De Xin (月亮代表我的心) - The Moon Represents My Heart

 1971 - Yang Bian Cui Ma Yun Liang Mang (扬鞭催马运粮忙) - Delivering Public Grain with Horse Carts

 1971 - Shan Dan Dan Hua Kai Hong Yan Yan (山丹丹开花红艳艳) - Red Lilies Crimson and Bright

 1970 - Wo Ai Zhe Lan Se De Hai Yang (我爱这蓝色的海洋) - I Love This Blue Sea

 1969 - Pa Mi Er De Chun Tian (帕米尔的春天) - Spring of the Pamirs

 1960s - Nan Ping Wan Zhong (南屏晚钟) - Evening Bell at Nanping Hill

 1964 - Ying Xiong Zan Ge (英雄赞歌) - Praise to Heroes

 1964 - Ma Ling Er Xiang Lai ... (马铃儿响来玉鸟儿唱) - Bird Singing Along With Horse Bell Ringing

 1964 - Wo Wei Zu Guo Xian Shi You (我为祖国献石油) - Dedicate The Oil To My Motherland

 1964 - Hong Mei Zan (红梅赞) - Red Plum Praise

 1964 - Dong Ting Yu Mi Xiang (洞庭鱼米乡) - Dongting Land of Fish and Rice

 1964 - Sai Ma (赛马) - Horse Race

 1963 - Hua Er Wei Shen Me Zhe Yang Hong (花儿为什么这样红) - Why Are All the Flowers so Red

 1962 - Wu Su Li Chuan Ge (乌苏里船歌) - Boat Song On The Ussuri

 1962 - Ma Er A Ni Man Xie Zou (马儿啊,你慢些走) - Run Slower, My Pony

 1961 - Shui Bu Shuo An Jia Xiang Hao (谁不说俺家乡好) - My Beautiful Hometown

 1961 - Xiao Qu Hao Chang Kou Nan Kai (小曲好唱口难开) - Hard to Open Mouth to Sing a Good Ballad

 1961 - Hong Hu Shui Lang Da Lang (洪湖水浪打浪) - Endless Wave in Lake Honghu

 1960 - Shan Ge Hao Bi Chun Jiang Shui (山歌好比春江水) - Folk Song Flows Like Spring River

 1960 - Jin Ping Shi De Xiao Shan (金瓶似的小山) - Little Hill Like Gold Bottle

 1960 - Jing Diao (京调) - Beijing Opera Tune

 1959 - Cao Yuan Zhi Ye (草原之夜) - Night on the Prairie

 1959 - Hu Die Quan Bian (蝴蝶泉边) - Beside the Butterfly Spring

 1959 - Ren Shuo Shan Xi Hao Feng Guang (人说山西好风光) - Good Scenery Lies in Shanxi

 1958 - Liang Zhu (梁祝, 梁山伯与祝英台) - Butterfly Lovers

 1958 - Xi Yang Yang (喜洋洋) - Boisterous Elation

 1958 - Cai Cha Wu Qu (采茶舞曲) - Tea Picking Dance

 1957 - Hun Shi (婚誓) - Wedding Vow

 1957 - Jiu Jiu Yan Yang Tian (九九艳阳天) - A Bright Sunny Day In Autumn

 1956 - Tan Qi Wo Xin Ai De Tu Pi Pa (弹起我心爱的土琵琶) - Plunking My Favorite Native Lute

 1956 - Wo De Zu Guo (我的祖国) - My Motherland

 1955 - Liao Kuo De Cao Yuan (辽阔的草原) - The Vast Grassland

 1955 - Rang Wo Men Dang Qi Shuang Jiang (让我们荡起双桨) - Let Us Sway Twin Oars

 1954 - Lv Dao Xiao Ye Qu (绿岛小夜曲) - Serenade of the Green Island

 1954 - Tian Xian Pei (天仙配) - Fairy Couple

 1953 - Mu Ge (牧歌) - Pastoral Song

 1953 - Ao Bao XIang Hui (敖包相会) - Meeting at the Obo

 1953 - Bai Niao Chao Feng (百鸟朝凤) - Hundreds Birds Worshipping The Phoenix

 1952 - Qin Qiang Pai Zi Qu (秦腔牌子曲) - Tunes from Shanxi Opera

1951 - Cao Yuan Shang Sheng Qi ... (草原上升起不落的太阳) - The Never-Setting Sun Rises Over the Prairie

 1951 - Jiang He Shui (江河水) - River of Sorrow

 1951 - A Xi Tiao Yue (阿细跳月) - A Xi Dancing Under the Moon

 1951 - Yao Zu Wu Qu (瑶族舞曲) - Yao Dance

 1951 - Liu Yang He (浏阳河) - Liuyang River

 1900 - 1949: Best Music in the First Half of the 20th Century

 Before 1900: Best Ancient Music

 References

 PDF,EPUB,以及印刷版全版