Algoritmat Kriptografike dhe Siguria

'Key Schedule (Sub-Keys and S-Boxes) Algorithm' tutorial was cited in a dissertation for the grant Of 'Doctor Of Science' at University Of Tirana in 2018.

The Key Schedule (Sub-Keys and S-Boxes) Algorithm tutorial was cited in a dissertation for the grant Of "Doctor Of Science" at University Of Tirana in 2018.

Subject: Algoritmat Kriptografike dhe Siguria
Date: Apr 15, 2018
Author: M.Sc. BLERINA ÇELIKU
Source: http://www.doktoratura.unitir.edu.al
   /wp-content/uploads/2018/04/blerina-celiku-2.pdf

HYRJE

Kriptografia është një ide dhe shkencë e vjetër, por përqasjet moderne që
hasen tashmë e kanë origjinën në zhvillimet esenciale në matematikë
sidomos në dhjetëvjeçarin e kaluar. Teknikat konvencionale kriptografike
përbëjnë bazën e çdo algoritmi të sotëm kriptografik. Kategoritë e
ndryshme të algoritmave kanë veçoritë e tyre përkatëse; në strukturë
internale, në performancë dhe në implementim. Skemat dhe mekanizmat
kriptografike kanë patur një përmirësim të vazhdueshëm. Problemi i
shpërndarjes së çelësit në algoritmat simetrike do të zgjidhej pikërisht
nga Diffie dhe Hellman (dhe Merkle).
...

References:

...
[93] Markus Hahn, https://www.herongyang.com/Blowfish
   /Algorithm-Blowfish-Key-Scheduleand-S-Box.html
...

Table of Contents

 About This Book

 Reference Citations in 2021

 Reference Citations in 2020

 Reference Citations in 2019

Reference Citations in 2018

 WSDL (วิสเด้าว์) เอกสารส่งข้อมูลของ Web Service (เว็บ เซอร์วิส)

 Properly using .bind() in React...

 XML 파일 보는 방법

 Java Code Examples for java.sql.ResultSet.getAsciiStream()

 Optimized Hybrid Security Model using Base 64 Algorithm

 Locking Rows In MYSQL

Algoritmat Kriptografike dhe Siguria

 C# (CSharp) RSAPublicKey Examples

 Google Play Games Services works...

 【CTF】SUCTF 2018 部分web writeup

 FISCO-BCOS - client.keystore Generation

 Secure Hashing Algorithm

 DARE Algorithm: A New Security Protocol

 SMA CRYPTOGRAPHY ALGORITHM DECRYPT MD5 SOLUTION

 Labeless Part 5: Decrypt Strings in Boleto Banking Malware

 Agregator internetskih radijskih postaja

 openssl 설정 pem 생성 - 프로그래밍 방식으로 SSL 인증서 확인

 security - https - java 서버가 tls 1.2 만 받아들이고

 WSDL 2.0文档示例

 Reference Citations in 2017

 Reference Citations in 2016

 Reference Citations in 2015

 Reference Citations in 2014

 Reference Citations in 2013

 Reference Citations in 2012

 Reference Citations in 2011

 Reference Citations in 2010

 Reference Citations in 2009

 Reference Citations in 2008

 Reference Citations in 2007

 Reference Citations in 2006

 Reference Citations in 2005

 Reference Citations in 2004

 Reference Citations in 2003