GB2312第73区 - 94个二级汉字: 椤…辋

下列表格排列了国标GB2312第73区全部94个汉字,它们的国标编码,以及它们所对应的 Unicode编码。94个汉字从“椤”到“辋”按笔划排序,其国标编码段落为“E9A1”到 “E9FE”。表格是由本书前面介绍的GB2312Unicode.java程式所产生。

区位  国标 Uni. UTF-8  区位  国标 Uni. UTF-8 

7301 椤 E9A1 6924 E6A4A4  7302 棰 E9A2 68F0 E6A3B0
7303 椋 E9A3 690B E6A48B  7304 椁 E9A4 6901 E6A481
7305 楗 E9A5 6957 E6A597  7306 棣 E9A6 68E3 E6A3A3
7307 椐 E9A7 6910 E6A490  7308 楱 E9A8 6971 E6A5B1
7309 椹 E9A9 6939 E6A4B9  7310 楠 E9AA 6960 E6A5A0
7311 楂 E9AB 6942 E6A582  7312 楝 E9AC 695D E6A59D
7313 榄 E9AD 6984 E6A684  7314 楫 E9AE 696B E6A5AB
7315 榀 E9AF 6980 E6A680  7316 榘 E9B0 6998 E6A698
7317 楸 E9B1 6978 E6A5B8  7318 椴 E9B2 6934 E6A4B4
7319 槌 E9B3 69CC E6A78C  7320 榇 E9B4 6987 E6A687
7321 榈 E9B5 6988 E6A688  7322 槎 E9B6 69CE E6A78E
7323 榉 E9B7 6989 E6A689  7324 楦 E9B8 6966 E6A5A6
7325 楣 E9B9 6963 E6A5A3  7326 楹 E9BA 6979 E6A5B9
7327 榛 E9BB 699B E6A69B  7328 榧 E9BC 69A7 E6A6A7
7329 榻 E9BD 69BB E6A6BB  7330 榫 E9BE 69AB E6A6AB
7331 榭 E9BF 69AD E6A6AD  7332 槔 E9C0 69D4 E6A794
7333 榱 E9C1 69B1 E6A6B1  7334 槁 E9C2 69C1 E6A781
7335 槊 E9C3 69CA E6A78A  7336 槟 E9C4 69DF E6A79F
7337 榕 E9C5 6995 E6A695  7338 槠 E9C6 69E0 E6A7A0
7339 榍 E9C7 698D E6A68D  7340 槿 E9C8 69FF E6A7BF
7341 樯 E9C9 6A2F E6A8AF  7342 槭 E9CA 69ED E6A7AD
7343 樗 E9CB 6A17 E6A897  7344 樘 E9CC 6A18 E6A898
7345 橥 E9CD 6A65 E6A9A5  7346 槲 E9CE 69F2 E6A7B2
7347 橄 E9CF 6A44 E6A984  7348 樾 E9D0 6A3E E6A8BE
7349 檠 E9D1 6AA0 E6AAA0  7350 橐 E9D2 6A50 E6A990
7351 橛 E9D3 6A5B E6A99B  7352 樵 E9D4 6A35 E6A8B5
7353 檎 E9D5 6A8E E6AA8E  7354 橹 E9D6 6A79 E6A9B9
7355 樽 E9D7 6A3D E6A8BD  7356 樨 E9D8 6A28 E6A8A8
7357 橘 E9D9 6A58 E6A998  7358 橼 E9DA 6A7C E6A9BC
7359 檑 E9DB 6A91 E6AA91  7360 檐 E9DC 6A90 E6AA90
7361 檩 E9DD 6AA9 E6AAA9  7362 檗 E9DE 6A97 E6AA97
7363 檫 E9DF 6AAB E6AAAB  7364 猷 E9E0 7337 E78CB7
7365 獒 E9E1 7352 E78D92  7366 殁 E9E2 6B81 E6AE81
7367 殂 E9E3 6B82 E6AE82  7368 殇 E9E4 6B87 E6AE87
7369 殄 E9E5 6B84 E6AE84  7370 殒 E9E6 6B92 E6AE92
7371 殓 E9E7 6B93 E6AE93  7372 殍 E9E8 6B8D E6AE8D
7373 殚 E9E9 6B9A E6AE9A  7374 殛 E9EA 6B9B E6AE9B
7375 殡 E9EB 6BA1 E6AEA1  7376 殪 E9EC 6BAA E6AEAA
7377 轫 E9ED 8F6B E8BDAB  7378 轭 E9EE 8F6D E8BDAD
7379 轱 E9EF 8F71 E8BDB1  7380 轲 E9F0 8F72 E8BDB2
7381 轳 E9F1 8F73 E8BDB3  7382 轵 E9F2 8F75 E8BDB5
7383 轶 E9F3 8F76 E8BDB6  7384 轸 E9F4 8F78 E8BDB8
7385 轷 E9F5 8F77 E8BDB7  7386 轹 E9F6 8F79 E8BDB9
7387 轺 E9F7 8F7A E8BDBA  7388 轼 E9F8 8F7C E8BDBC
7389 轾 E9F9 8F7E E8BDBE  7390 辁 E9FA 8F81 E8BE81
7391 辂 E9FB 8F82 E8BE82  7392 辄 E9FC 8F84 E8BE84
7393 辇 E9FD 8F87 E8BE87  7394 辋 E9FE 8F8B E8BE8B

注解:表格中第一列为国标“区位”号码,第二列为这个区位上的汉字,第三列为“国 标”编码,第四列“Uni.”为这个汉字的Unicode编码,第五列“UTF-8”为Unicode的8位 元转换编码。表格中所有编码均以16进制数字表示。"null"表示所在区位空缺。

Table of Contents

 说明与摘要

 国标GB2312字符集和编码说明

 从GB2312到Unicode转换表制作程式

 GB2312符号区:01-09区

 GB2312一级汉字区: 16-55区

GB2312二级汉字区: 56-87区

 GB2312第56区 - 94个二级汉字: 亍…佝

 GB2312第57区 - 94个二级汉字: 佟…冼

 GB2312第58区 - 94个二级汉字: 凇…邺

 GB2312第59区 - 94个二级汉字: 邸…埝

 GB2312第60区 - 94个二级汉字: 堋…荥

 GB2312第61区 - 94个二级汉字: 荨…蔺

 GB2312第62区 - 94个二级汉字: 蕖…撖

 GB2312第63区 - 94个二级汉字: 摺…唼

 GB2312第64区 - 94个二级汉字: 唷…帼

 GB2312第65区 - 94个二级汉字: 帷…狺

 GB2312第66区 - 94个二级汉字: 狻…恂

 GB2312第67区 - 94个二级汉字: 恪…泾

 GB2312第68区 - 94个二级汉字: 洹…濑

 GB2312第69区 - 94个二级汉字: 濉…妣

 GB2312第70区 - 94个二级汉字: 妗…纩

 GB2312第71区 - 94个二级汉字: 纭…琬

 GB2312第72区 - 94个二级汉字: 琛…棹

GB2312第73区 - 94个二级汉字: 椤…辋

 GB2312第74区 - 94个二级汉字: 辍…掰

 GB2312第75区 - 94个二级汉字: 搿…膻

 GB2312第76区 - 94个二级汉字: 臁…忐

 GB2312第77区 - 94个二级汉字: 怼…睨

 GB2312第78区 - 94个二级汉字: 睢…铪

 GB2312第79区 - 94个二级汉字: 铩…稔

 GB2312第80区 - 94个二级汉字: 稹…瘙

 GB2312第81区 - 94个二级汉字: 瘛…颃

 GB2312第82区 - 94个二级汉字: 颉…蟒

 GB2312第83区 - 94个二级汉字: 蟆…簋

 GB2312第84区 - 94个二级汉字: 簟…酤

 GB2312第85区 - 94个二级汉字: 酢…觜

 GB2312第86区 - 94个二级汉字: 觥…鳋

 GB2312第87区 - 94个二级汉字: 鳌…齄

 从Unicode到GB2312转换表制作程式

 Unicode编码中的GB2312汉字: 7,445个

 参考文献

 PDF打印版