GB2312第84区 - 94个二级汉字: 簟…酤

下列表格排列了国标GB2312第84区全部94个汉字,它们的国标编码,以及它们所对应的 Unicode编码。94个汉字从“簟”到“酤”按笔划排序,其国标编码段落为“F4A1”到 “F4FE”。表格是由本书前面介绍的GB2312Unicode.java程式所产生。

区位  国标 Uni. UTF-8  区位  国标 Uni. UTF-8 

8401 簟 F4A1 7C1F E7B09F  8402 簪 F4A2 7C2A E7B0AA
8403 簦 F4A3 7C26 E7B0A6  8404 簸 F4A4 7C38 E7B0B8
8405 籁 F4A5 7C41 E7B181  8406 籀 F4A6 7C40 E7B180
8407 臾 F4A7 81FE E887BE  8408 舁 F4A8 8201 E88881
8409 舂 F4A9 8202 E88882  8410 舄 F4AA 8204 E88884
8411 臬 F4AB 81EC E887AC  8412 衄 F4AC 8844 E8A184
8413 舡 F4AD 8221 E888A1  8414 舢 F4AE 8222 E888A2
8415 舣 F4AF 8223 E888A3  8416 舭 F4B0 822D E888AD
8417 舯 F4B1 822F E888AF  8418 舨 F4B2 8228 E888A8
8419 舫 F4B3 822B E888AB  8420 舸 F4B4 8238 E888B8
8421 舻 F4B5 823B E888BB  8422 舳 F4B6 8233 E888B3
8423 舴 F4B7 8234 E888B4  8424 舾 F4B8 823E E888BE
8425 艄 F4B9 8244 E88984  8426 艉 F4BA 8249 E88989
8427 艋 F4BB 824B E8898B  8428 艏 F4BC 824F E8898F
8429 艚 F4BD 825A E8899A  8430 艟 F4BE 825F E8899F
8431 艨 F4BF 8268 E889A8  8432 衾 F4C0 887E E8A1BE
8433 袅 F4C1 8885 E8A285  8434 袈 F4C2 8888 E8A288
8435 裘 F4C3 88D8 E8A398  8436 裟 F4C4 88DF E8A39F
8437 襞 F4C5 895E E8A59E  8438 羝 F4C6 7F9D E7BE9D
8439 羟 F4C7 7F9F E7BE9F  8440 羧 F4C8 7FA7 E7BEA7
8441 羯 F4C9 7FAF E7BEAF  8442 羰 F4CA 7FB0 E7BEB0
8443 羲 F4CB 7FB2 E7BEB2  8444 籼 F4CC 7C7C E7B1BC
8445 敉 F4CD 6549 E69589  8446 粑 F4CE 7C91 E7B291
8447 粝 F4CF 7C9D E7B29D  8448 粜 F4D0 7C9C E7B29C
8449 粞 F4D1 7C9E E7B29E  8450 粢 F4D2 7CA2 E7B2A2
8451 粲 F4D3 7CB2 E7B2B2  8452 粼 F4D4 7CBC E7B2BC
8453 粽 F4D5 7CBD E7B2BD  8454 糁 F4D6 7CC1 E7B381
8455 糇 F4D7 7CC7 E7B387  8456 糌 F4D8 7CCC E7B38C
8457 糍 F4D9 7CCD E7B38D  8458 糈 F4DA 7CC8 E7B388
8459 糅 F4DB 7CC5 E7B385  8460 糗 F4DC 7CD7 E7B397
8461 糨 F4DD 7CE8 E7B3A8  8462 艮 F4DE 826E E889AE
8463 暨 F4DF 66A8 E69AA8  8464 羿 F4E0 7FBF E7BEBF
8465 翎 F4E1 7FCE E7BF8E  8466 翕 F4E2 7FD5 E7BF95
8467 翥 F4E3 7FE5 E7BFA5  8468 翡 F4E4 7FE1 E7BFA1
8469 翦 F4E5 7FE6 E7BFA6  8470 翩 F4E6 7FE9 E7BFA9
8471 翮 F4E7 7FEE E7BFAE  8472 翳 F4E8 7FF3 E7BFB3
8473 糸 F4E9 7CF8 E7B3B8  8474 絷 F4EA 7D77 E7B5B7
8475 綦 F4EB 7DA6 E7B6A6  8476 綮 F4EC 7DAE E7B6AE
8477 繇 F4ED 7E47 E7B987  8478 纛 F4EE 7E9B E7BA9B
8479 麸 F4EF 9EB8 E9BAB8  8480 麴 F4F0 9EB4 E9BAB4
8481 赳 F4F1 8D73 E8B5B3  8482 趄 F4F2 8D84 E8B684
8483 趔 F4F3 8D94 E8B694  8484 趑 F4F4 8D91 E8B691
8485 趱 F4F5 8DB1 E8B6B1  8486 赧 F4F6 8D67 E8B5A7
8487 赭 F4F7 8D6D E8B5AD  8488 豇 F4F8 8C47 E8B187
8489 豉 F4F9 8C49 E8B189  8490 酊 F4FA 914A E9858A
8491 酐 F4FB 9150 E98590  8492 酎 F4FC 914E E9858E
8493 酏 F4FD 914F E9858F  8494 酤 F4FE 9164 E985A4

注解:表格中第一列为国标“区位”号码,第二列为这个区位上的汉字,第三列为“国 标”编码,第四列“Uni.”为这个汉字的Unicode编码,第五列“UTF-8”为Unicode的8位 元转换编码。表格中所有编码均以16进制数字表示。"null"表示所在区位空缺。

Table of Contents

 说明与摘要

 国标GB2312字符集和编码说明

 从GB2312到Unicode转换表制作程式

 GB2312符号区:01-09区

 GB2312一级汉字区: 16-55区

GB2312二级汉字区: 56-87区

 GB2312第56区 - 94个二级汉字: 亍…佝

 GB2312第57区 - 94个二级汉字: 佟…冼

 GB2312第58区 - 94个二级汉字: 凇…邺

 GB2312第59区 - 94个二级汉字: 邸…埝

 GB2312第60区 - 94个二级汉字: 堋…荥

 GB2312第61区 - 94个二级汉字: 荨…蔺

 GB2312第62区 - 94个二级汉字: 蕖…撖

 GB2312第63区 - 94个二级汉字: 摺…唼

 GB2312第64区 - 94个二级汉字: 唷…帼

 GB2312第65区 - 94个二级汉字: 帷…狺

 GB2312第66区 - 94个二级汉字: 狻…恂

 GB2312第67区 - 94个二级汉字: 恪…泾

 GB2312第68区 - 94个二级汉字: 洹…濑

 GB2312第69区 - 94个二级汉字: 濉…妣

 GB2312第70区 - 94个二级汉字: 妗…纩

 GB2312第71区 - 94个二级汉字: 纭…琬

 GB2312第72区 - 94个二级汉字: 琛…棹

 GB2312第73区 - 94个二级汉字: 椤…辋

 GB2312第74区 - 94个二级汉字: 辍…掰

 GB2312第75区 - 94个二级汉字: 搿…膻

 GB2312第76区 - 94个二级汉字: 臁…忐

 GB2312第77区 - 94个二级汉字: 怼…睨

 GB2312第78区 - 94个二级汉字: 睢…铪

 GB2312第79区 - 94个二级汉字: 铩…稔

 GB2312第80区 - 94个二级汉字: 稹…瘙

 GB2312第81区 - 94个二级汉字: 瘛…颃

 GB2312第82区 - 94个二级汉字: 颉…蟒

 GB2312第83区 - 94个二级汉字: 蟆…簋

GB2312第84区 - 94个二级汉字: 簟…酤

 GB2312第85区 - 94个二级汉字: 酢…觜

 GB2312第86区 - 94个二级汉字: 觥…鳋

 GB2312第87区 - 94个二级汉字: 鳌…齄

 从Unicode到GB2312转换表制作程式

 Unicode编码中的GB2312汉字: 7,445个

 参考文献

 PDF打印版