GB2312第78区 - 94个二级汉字: 睢…铪

下列表格排列了国标GB2312第78区全部94个汉字,它们的国标编码,以及它们所对应的 Unicode编码。94个汉字从“睢”到“铪”按笔划排序,其国标编码段落为“EEA1”到 “EEFE”。表格是由本书前面介绍的GB2312Unicode.java程式所产生。

区位  国标 Uni. UTF-8  区位  国标 Uni. UTF-8 

7801 睢 EEA1 7762 E79DA2  7802 睥 EEA2 7765 E79DA5
7803 睿 EEA3 777F E79DBF  7804 瞍 EEA4 778D E79E8D
7805 睽 EEA5 777D E79DBD  7806 瞀 EEA6 7780 E79E80
7807 瞌 EEA7 778C E79E8C  7808 瞑 EEA8 7791 E79E91
7809 瞟 EEA9 779F E79E9F  7810 瞠 EEAA 77A0 E79EA0
7811 瞰 EEAB 77B0 E79EB0  7812 瞵 EEAC 77B5 E79EB5
7813 瞽 EEAD 77BD E79EBD  7814 町 EEAE 753A E794BA
7815 畀 EEAF 7540 E79580  7816 畎 EEB0 754E E7958E
7817 畋 EEB1 754B E7958B  7818 畈 EEB2 7548 E79588
7819 畛 EEB3 755B E7959B  7820 畲 EEB4 7572 E795B2
7821 畹 EEB5 7579 E795B9  7822 疃 EEB6 7583 E79683
7823 罘 EEB7 7F58 E7BD98  7824 罡 EEB8 7F61 E7BDA1
7825 罟 EEB9 7F5F E7BD9F  7826 詈 EEBA 8A48 E8A988
7827 罨 EEBB 7F68 E7BDA8  7828 罴 EEBC 7F74 E7BDB4
7829 罱 EEBD 7F71 E7BDB1  7830 罹 EEBE 7F79 E7BDB9
7831 羁 EEBF 7F81 E7BE81  7832 罾 EEC0 7F7E E7BDBE
7833 盍 EEC1 76CD E79B8D  7834 盥 EEC2 76E5 E79BA5
7835 蠲 EEC3 8832 E8A0B2  7836 钅 EEC4 9485 E99285
7837 钆 EEC5 9486 E99286  7838 钇 EEC6 9487 E99287
7839 钋 EEC7 948B E9928B  7840 钊 EEC8 948A E9928A
7841 钌 EEC9 948C E9928C  7842 钍 EECA 948D E9928D
7843 钏 EECB 948F E9928F  7844 钐 EECC 9490 E99290
7845 钔 EECD 9494 E99294  7846 钗 EECE 9497 E99297
7847 钕 EECF 9495 E99295  7848 钚 EED0 949A E9929A
7849 钛 EED1 949B E9929B  7850 钜 EED2 949C E9929C
7851 钣 EED3 94A3 E992A3  7852 钤 EED4 94A4 E992A4
7853 钫 EED5 94AB E992AB  7854 钪 EED6 94AA E992AA
7855 钭 EED7 94AD E992AD  7856 钬 EED8 94AC E992AC
7857 钯 EED9 94AF E992AF  7858 钰 EEDA 94B0 E992B0
7859 钲 EEDB 94B2 E992B2  7860 钴 EEDC 94B4 E992B4
7861 钶 EEDD 94B6 E992B6  7862 钷 EEDE 94B7 E992B7
7863 钸 EEDF 94B8 E992B8  7864 钹 EEE0 94B9 E992B9
7865 钺 EEE1 94BA E992BA  7866 钼 EEE2 94BC E992BC
7867 钽 EEE3 94BD E992BD  7868 钿 EEE4 94BF E992BF
7869 铄 EEE5 94C4 E99384  7870 铈 EEE6 94C8 E99388
7871 铉 EEE7 94C9 E99389  7872 铊 EEE8 94CA E9938A
7873 铋 EEE9 94CB E9938B  7874 铌 EEEA 94CC E9938C
7875 铍 EEEB 94CD E9938D  7876 铎 EEEC 94CE E9938E
7877 铐 EEED 94D0 E99390  7878 铑 EEEE 94D1 E99391
7879 铒 EEEF 94D2 E99392  7880 铕 EEF0 94D5 E99395
7881 铖 EEF1 94D6 E99396  7882 铗 EEF2 94D7 E99397
7883 铙 EEF3 94D9 E99399  7884 铘 EEF4 94D8 E99398
7885 铛 EEF5 94DB E9939B  7886 铞 EEF6 94DE E9939E
7887 铟 EEF7 94DF E9939F  7888 铠 EEF8 94E0 E993A0
7889 铢 EEF9 94E2 E993A2  7890 铤 EEFA 94E4 E993A4
7891 铥 EEFB 94E5 E993A5  7892 铧 EEFC 94E7 E993A7
7893 铨 EEFD 94E8 E993A8  7894 铪 EEFE 94EA E993AA

注解:表格中第一列为国标“区位”号码,第二列为这个区位上的汉字,第三列为“国 标”编码,第四列“Uni.”为这个汉字的Unicode编码,第五列“UTF-8”为Unicode的8位 元转换编码。表格中所有编码均以16进制数字表示。"null"表示所在区位空缺。

Table of Contents

 说明与摘要

 国标GB2312字符集和编码说明

 从GB2312到Unicode转换表制作程式

 GB2312符号区:01-09区

 GB2312一级汉字区: 16-55区

GB2312二级汉字区: 56-87区

 GB2312第56区 - 94个二级汉字: 亍…佝

 GB2312第57区 - 94个二级汉字: 佟…冼

 GB2312第58区 - 94个二级汉字: 凇…邺

 GB2312第59区 - 94个二级汉字: 邸…埝

 GB2312第60区 - 94个二级汉字: 堋…荥

 GB2312第61区 - 94个二级汉字: 荨…蔺

 GB2312第62区 - 94个二级汉字: 蕖…撖

 GB2312第63区 - 94个二级汉字: 摺…唼

 GB2312第64区 - 94个二级汉字: 唷…帼

 GB2312第65区 - 94个二级汉字: 帷…狺

 GB2312第66区 - 94个二级汉字: 狻…恂

 GB2312第67区 - 94个二级汉字: 恪…泾

 GB2312第68区 - 94个二级汉字: 洹…濑

 GB2312第69区 - 94个二级汉字: 濉…妣

 GB2312第70区 - 94个二级汉字: 妗…纩

 GB2312第71区 - 94个二级汉字: 纭…琬

 GB2312第72区 - 94个二级汉字: 琛…棹

 GB2312第73区 - 94个二级汉字: 椤…辋

 GB2312第74区 - 94个二级汉字: 辍…掰

 GB2312第75区 - 94个二级汉字: 搿…膻

 GB2312第76区 - 94个二级汉字: 臁…忐

 GB2312第77区 - 94个二级汉字: 怼…睨

GB2312第78区 - 94个二级汉字: 睢…铪

 GB2312第79区 - 94个二级汉字: 铩…稔

 GB2312第80区 - 94个二级汉字: 稹…瘙

 GB2312第81区 - 94个二级汉字: 瘛…颃

 GB2312第82区 - 94个二级汉字: 颉…蟒

 GB2312第83区 - 94个二级汉字: 蟆…簋

 GB2312第84区 - 94个二级汉字: 簟…酤

 GB2312第85区 - 94个二级汉字: 酢…觜

 GB2312第86区 - 94个二级汉字: 觥…鳋

 GB2312第87区 - 94个二级汉字: 鳌…齄

 从Unicode到GB2312转换表制作程式

 Unicode编码中的GB2312汉字: 7,445个

 参考文献

 PDF打印版