GB2312第66区 - 94个二级汉字: 狻…恂

下列表格排列了国标GB2312第66区全部94个汉字,它们的国标编码,以及它们所对应的 Unicode编码。94个汉字从“狻”到“恂”按笔划排序,其国标编码段落为“E2A1”到 “E2FE”。表格是由本书前面介绍的GB2312Unicode.java程式所产生。

区位  国标 Uni. UTF-8  区位  国标 Uni. UTF-8 

6601 狻 E2A1 72FB E78BBB  6602 猗 E2A2 7317 E78C97
6603 猓 E2A3 7313 E78C93  6604 猡 E2A4 7321 E78CA1
6605 猊 E2A5 730A E78C8A  6606 猞 E2A6 731E E78C9E
6607 猝 E2A7 731D E78C9D  6608 猕 E2A8 7315 E78C95
6609 猢 E2A9 7322 E78CA2  6610 猹 E2AA 7339 E78CB9
6611 猥 E2AB 7325 E78CA5  6612 猬 E2AC 732C E78CAC
6613 猸 E2AD 7338 E78CB8  6614 猱 E2AE 7331 E78CB1
6615 獐 E2AF 7350 E78D90  6616 獍 E2B0 734D E78D8D
6617 獗 E2B1 7357 E78D97  6618 獠 E2B2 7360 E78DA0
6619 獬 E2B3 736C E78DAC  6620 獯 E2B4 736F E78DAF
6621 獾 E2B5 737E E78DBE  6622 舛 E2B6 821B E8889B
6623 夥 E2B7 5925 E5A4A5  6624 飧 E2B8 98E7 E9A3A7
6625 夤 E2B9 5924 E5A4A4  6626 夂 E2BA 5902 E5A482
6627 饣 E2BB 9963 E9A5A3  6628 饧 E2BC 9967 E9A5A7
6629 饨 E2BD 9968 E9A5A8  6630 饩 E2BE 9969 E9A5A9
6631 饪 E2BF 996A E9A5AA  6632 饫 E2C0 996B E9A5AB
6633 饬 E2C1 996C E9A5AC  6634 饴 E2C2 9974 E9A5B4
6635 饷 E2C3 9977 E9A5B7  6636 饽 E2C4 997D E9A5BD
6637 馀 E2C5 9980 E9A680  6638 馄 E2C6 9984 E9A684
6639 馇 E2C7 9987 E9A687  6640 馊 E2C8 998A E9A68A
6641 馍 E2C9 998D E9A68D  6642 馐 E2CA 9990 E9A690
6643 馑 E2CB 9991 E9A691  6644 馓 E2CC 9993 E9A693
6645 馔 E2CD 9994 E9A694  6646 馕 E2CE 9995 E9A695
6647 庀 E2CF 5E80 E5BA80  6648 庑 E2D0 5E91 E5BA91
6649 庋 E2D1 5E8B E5BA8B  6650 庖 E2D2 5E96 E5BA96
6651 庥 E2D3 5EA5 E5BAA5  6652 庠 E2D4 5EA0 E5BAA0
6653 庹 E2D5 5EB9 E5BAB9  6654 庵 E2D6 5EB5 E5BAB5
6655 庾 E2D7 5EBE E5BABE  6656 庳 E2D8 5EB3 E5BAB3
6657 赓 E2D9 8D53 E8B593  6658 廒 E2DA 5ED2 E5BB92
6659 廑 E2DB 5ED1 E5BB91  6660 廛 E2DC 5EDB E5BB9B
6661 廨 E2DD 5EE8 E5BBA8  6662 廪 E2DE 5EEA E5BBAA
6663 膺 E2DF 81BA E886BA  6664 忄 E2E0 5FC4 E5BF84
6665 忉 E2E1 5FC9 E5BF89  6666 忖 E2E2 5FD6 E5BF96
6667 忏 E2E3 5FCF E5BF8F  6668 怃 E2E4 6003 E68083
6669 忮 E2E5 5FEE E5BFAE  6670 怄 E2E6 6004 E68084
6671 忡 E2E7 5FE1 E5BFA1  6672 忤 E2E8 5FE4 E5BFA4
6673 忾 E2E9 5FFE E5BFBE  6674 怅 E2EA 6005 E68085
6675 怆 E2EB 6006 E68086  6676 忪 E2EC 5FEA E5BFAA
6677 忭 E2ED 5FED E5BFAD  6678 忸 E2EE 5FF8 E5BFB8
6679 怙 E2EF 6019 E68099  6680 怵 E2F0 6035 E680B5
6681 怦 E2F1 6026 E680A6  6682 怛 E2F2 601B E6809B
6683 怏 E2F3 600F E6808F  6684 怍 E2F4 600D E6808D
6685 怩 E2F5 6029 E680A9  6686 怫 E2F6 602B E680AB
6687 怊 E2F7 600A E6808A  6688 怿 E2F8 603F E680BF
6689 怡 E2F9 6021 E680A1  6690 恸 E2FA 6078 E681B8
6691 恹 E2FB 6079 E681B9  6692 恻 E2FC 607B E681BB
6693 恺 E2FD 607A E681BA  6694 恂 E2FE 6042 E68182

注解:表格中第一列为国标“区位”号码,第二列为这个区位上的汉字,第三列为“国 标”编码,第四列“Uni.”为这个汉字的Unicode编码,第五列“UTF-8”为Unicode的8位 元转换编码。表格中所有编码均以16进制数字表示。"null"表示所在区位空缺。

Table of Contents

 说明与摘要

 国标GB2312字符集和编码说明

 从GB2312到Unicode转换表制作程式

 GB2312符号区:01-09区

 GB2312一级汉字区: 16-55区

GB2312二级汉字区: 56-87区

 GB2312第56区 - 94个二级汉字: 亍…佝

 GB2312第57区 - 94个二级汉字: 佟…冼

 GB2312第58区 - 94个二级汉字: 凇…邺

 GB2312第59区 - 94个二级汉字: 邸…埝

 GB2312第60区 - 94个二级汉字: 堋…荥

 GB2312第61区 - 94个二级汉字: 荨…蔺

 GB2312第62区 - 94个二级汉字: 蕖…撖

 GB2312第63区 - 94个二级汉字: 摺…唼

 GB2312第64区 - 94个二级汉字: 唷…帼

 GB2312第65区 - 94个二级汉字: 帷…狺

GB2312第66区 - 94个二级汉字: 狻…恂

 GB2312第67区 - 94个二级汉字: 恪…泾

 GB2312第68区 - 94个二级汉字: 洹…濑

 GB2312第69区 - 94个二级汉字: 濉…妣

 GB2312第70区 - 94个二级汉字: 妗…纩

 GB2312第71区 - 94个二级汉字: 纭…琬

 GB2312第72区 - 94个二级汉字: 琛…棹

 GB2312第73区 - 94个二级汉字: 椤…辋

 GB2312第74区 - 94个二级汉字: 辍…掰

 GB2312第75区 - 94个二级汉字: 搿…膻

 GB2312第76区 - 94个二级汉字: 臁…忐

 GB2312第77区 - 94个二级汉字: 怼…睨

 GB2312第78区 - 94个二级汉字: 睢…铪

 GB2312第79区 - 94个二级汉字: 铩…稔

 GB2312第80区 - 94个二级汉字: 稹…瘙

 GB2312第81区 - 94个二级汉字: 瘛…颃

 GB2312第82区 - 94个二级汉字: 颉…蟒

 GB2312第83区 - 94个二级汉字: 蟆…簋

 GB2312第84区 - 94个二级汉字: 簟…酤

 GB2312第85区 - 94个二级汉字: 酢…觜

 GB2312第86区 - 94个二级汉字: 觥…鳋

 GB2312第87区 - 94个二级汉字: 鳌…齄

 从Unicode到GB2312转换表制作程式

 Unicode编码中的GB2312汉字: 7,445个

 参考文献

 PDF打印版