GB2312第76区 - 94个二级汉字: 臁…忐

下列表格排列了国标GB2312第76区全部94个汉字,它们的国标编码,以及它们所对应的 Unicode编码。94个汉字从“臁”到“忐”按笔划排序,其国标编码段落为“ECA1”到 “ECFE”。表格是由本书前面介绍的GB2312Unicode.java程式所产生。

区位  国标 Uni. UTF-8  区位  国标 Uni. UTF-8 

7601 臁 ECA1 81C1 E88781  7602 膦 ECA2 81A6 E886A6
7603 欤 ECA3 6B24 E6ACA4  7604 欷 ECA4 6B37 E6ACB7
7605 欹 ECA5 6B39 E6ACB9  7606 歃 ECA6 6B43 E6AD83
7607 歆 ECA7 6B46 E6AD86  7608 歙 ECA8 6B59 E6AD99
7609 飑 ECA9 98D1 E9A391  7610 飒 ECAA 98D2 E9A392
7611 飓 ECAB 98D3 E9A393  7612 飕 ECAC 98D5 E9A395
7613 飙 ECAD 98D9 E9A399  7614 飚 ECAE 98DA E9A39A
7615 殳 ECAF 6BB3 E6AEB3  7616 彀 ECB0 5F40 E5BD80
7617 毂 ECB1 6BC2 E6AF82  7618 觳 ECB2 89F3 E8A7B3
7619 斐 ECB3 6590 E69690  7620 齑 ECB4 9F51 E9BD91
7621 斓 ECB5 6593 E69693  7622 於 ECB6 65BC E696BC
7623 旆 ECB7 65C6 E69786  7624 旄 ECB8 65C4 E69784
7625 旃 ECB9 65C3 E69783  7626 旌 ECBA 65CC E6978C
7627 旎 ECBB 65CE E6978E  7628 旒 ECBC 65D2 E69792
7629 旖 ECBD 65D6 E69796  7630 炀 ECBE 7080 E78280
7631 炜 ECBF 709C E7829C  7632 炖 ECC0 7096 E78296
7633 炝 ECC1 709D E7829D  7634 炻 ECC2 70BB E782BB
7635 烀 ECC3 70C0 E78380  7636 炷 ECC4 70B7 E782B7
7637 炫 ECC5 70AB E782AB  7638 炱 ECC6 70B1 E782B1
7639 烨 ECC7 70E8 E783A8  7640 烊 ECC8 70CA E7838A
7641 焐 ECC9 7110 E78490  7642 焓 ECCA 7113 E78493
7643 焖 ECCB 7116 E78496  7644 焯 ECCC 712F E784AF
7645 焱 ECCD 7131 E784B1  7646 煳 ECCE 7173 E785B3
7647 煜 ECCF 715C E7859C  7648 煨 ECD0 7168 E785A8
7649 煅 ECD1 7145 E78585  7650 煲 ECD2 7172 E785B2
7651 煊 ECD3 714A E7858A  7652 煸 ECD4 7178 E785B8
7653 煺 ECD5 717A E785BA  7654 熘 ECD6 7198 E78698
7655 熳 ECD7 71B3 E786B3  7656 熵 ECD8 71B5 E786B5
7657 熨 ECD9 71A8 E786A8  7658 熠 ECDA 71A0 E786A0
7659 燠 ECDB 71E0 E787A0  7660 燔 ECDC 71D4 E78794
7661 燧 ECDD 71E7 E787A7  7662 燹 ECDE 71F9 E787B9
7663 爝 ECDF 721D E7889D  7664 爨 ECE0 7228 E788A8
7665 灬 ECE1 706C E781AC  7666 焘 ECE2 7118 E78498
7667 煦 ECE3 7166 E785A6  7668 熹 ECE4 71B9 E786B9
7669 戾 ECE5 623E E688BE  7670 戽 ECE6 623D E688BD
7671 扃 ECE7 6243 E68983  7672 扈 ECE8 6248 E68988
7673 扉 ECE9 6249 E68989  7674 礻 ECEA 793B E7A4BB
7675 祀 ECEB 7940 E7A580  7676 祆 ECEC 7946 E7A586
7677 祉 ECED 7949 E7A589  7678 祛 ECEE 795B E7A59B
7679 祜 ECEF 795C E7A59C  7680 祓 ECF0 7953 E7A593
7681 祚 ECF1 795A E7A59A  7682 祢 ECF2 7962 E7A5A2
7683 祗 ECF3 7957 E7A597  7684 祠 ECF4 7960 E7A5A0
7685 祯 ECF5 796F E7A5AF  7686 祧 ECF6 7967 E7A5A7
7687 祺 ECF7 797A E7A5BA  7688 禅 ECF8 7985 E7A685
7689 禊 ECF9 798A E7A68A  7690 禚 ECFA 799A E7A69A
7691 禧 ECFB 79A7 E7A6A7  7692 禳 ECFC 79B3 E7A6B3
7693 忑 ECFD 5FD1 E5BF91  7694 忐 ECFE 5FD0 E5BF90

注解:表格中第一列为国标“区位”号码,第二列为这个区位上的汉字,第三列为“国 标”编码,第四列“Uni.”为这个汉字的Unicode编码,第五列“UTF-8”为Unicode的8位 元转换编码。表格中所有编码均以16进制数字表示。"null"表示所在区位空缺。

Table of Contents

 说明与摘要

 国标GB2312字符集和编码说明

 从GB2312到Unicode转换表制作程式

 GB2312符号区:01-09区

 GB2312一级汉字区: 16-55区

GB2312二级汉字区: 56-87区

 GB2312第56区 - 94个二级汉字: 亍…佝

 GB2312第57区 - 94个二级汉字: 佟…冼

 GB2312第58区 - 94个二级汉字: 凇…邺

 GB2312第59区 - 94个二级汉字: 邸…埝

 GB2312第60区 - 94个二级汉字: 堋…荥

 GB2312第61区 - 94个二级汉字: 荨…蔺

 GB2312第62区 - 94个二级汉字: 蕖…撖

 GB2312第63区 - 94个二级汉字: 摺…唼

 GB2312第64区 - 94个二级汉字: 唷…帼

 GB2312第65区 - 94个二级汉字: 帷…狺

 GB2312第66区 - 94个二级汉字: 狻…恂

 GB2312第67区 - 94个二级汉字: 恪…泾

 GB2312第68区 - 94个二级汉字: 洹…濑

 GB2312第69区 - 94个二级汉字: 濉…妣

 GB2312第70区 - 94个二级汉字: 妗…纩

 GB2312第71区 - 94个二级汉字: 纭…琬

 GB2312第72区 - 94个二级汉字: 琛…棹

 GB2312第73区 - 94个二级汉字: 椤…辋

 GB2312第74区 - 94个二级汉字: 辍…掰

 GB2312第75区 - 94个二级汉字: 搿…膻

GB2312第76区 - 94个二级汉字: 臁…忐

 GB2312第77区 - 94个二级汉字: 怼…睨

 GB2312第78区 - 94个二级汉字: 睢…铪

 GB2312第79区 - 94个二级汉字: 铩…稔

 GB2312第80区 - 94个二级汉字: 稹…瘙

 GB2312第81区 - 94个二级汉字: 瘛…颃

 GB2312第82区 - 94个二级汉字: 颉…蟒

 GB2312第83区 - 94个二级汉字: 蟆…簋

 GB2312第84区 - 94个二级汉字: 簟…酤

 GB2312第85区 - 94个二级汉字: 酢…觜

 GB2312第86区 - 94个二级汉字: 觥…鳋

 GB2312第87区 - 94个二级汉字: 鳌…齄

 从Unicode到GB2312转换表制作程式

 Unicode编码中的GB2312汉字: 7,445个

 参考文献

 PDF打印版