GB2312第85区 - 94个二级汉字: 酢…觜

下列表格排列了国标GB2312第85区全部94个汉字,它们的国标编码,以及它们所对应的 Unicode编码。94个汉字从“酢”到“觜”按笔划排序,其国标编码段落为“F5A1”到 “F5FE”。表格是由本书前面介绍的GB2312Unicode.java程式所产生。

区位  国标 Uni. UTF-8  区位  国标 Uni. UTF-8 

8501 酢 F5A1 9162 E985A2  8502 酡 F5A2 9161 E985A1
8503 酰 F5A3 9170 E985B0  8504 酩 F5A4 9169 E985A9
8505 酯 F5A5 916F E985AF  8506 酽 F5A6 917D E985BD
8507 酾 F5A7 917E E985BE  8508 酲 F5A8 9172 E985B2
8509 酴 F5A9 9174 E985B4  8510 酹 F5AA 9179 E985B9
8511 醌 F5AB 918C E9868C  8512 醅 F5AC 9185 E98685
8513 醐 F5AD 9190 E98690  8514 醍 F5AE 918D E9868D
8515 醑 F5AF 9191 E98691  8516 醢 F5B0 91A2 E986A2
8517 醣 F5B1 91A3 E986A3  8518 醪 F5B2 91AA E986AA
8519 醭 F5B3 91AD E986AD  8520 醮 F5B4 91AE E986AE
8521 醯 F5B5 91AF E986AF  8522 醵 F5B6 91B5 E986B5
8523 醴 F5B7 91B4 E986B4  8524 醺 F5B8 91BA E986BA
8525 豕 F5B9 8C55 E8B195  8526 鹾 F5BA 9E7E E9B9BE
8527 趸 F5BB 8DB8 E8B6B8  8528 跫 F5BC 8DEB E8B7AB
8529 踅 F5BD 8E05 E8B885  8530 蹙 F5BE 8E59 E8B999
8531 蹩 F5BF 8E69 E8B9A9  8532 趵 F5C0 8DB5 E8B6B5
8533 趿 F5C1 8DBF E8B6BF  8534 趼 F5C2 8DBC E8B6BC
8535 趺 F5C3 8DBA E8B6BA  8536 跄 F5C4 8DC4 E8B784
8537 跖 F5C5 8DD6 E8B796  8538 跗 F5C6 8DD7 E8B797
8539 跚 F5C7 8DDA E8B79A  8540 跞 F5C8 8DDE E8B79E
8541 跎 F5C9 8DCE E8B78E  8542 跏 F5CA 8DCF E8B78F
8543 跛 F5CB 8DDB E8B79B  8544 跆 F5CC 8DC6 E8B786
8545 跬 F5CD 8DEC E8B7AC  8546 跷 F5CE 8DF7 E8B7B7
8547 跸 F5CF 8DF8 E8B7B8  8548 跣 F5D0 8DE3 E8B7A3
8549 跹 F5D1 8DF9 E8B7B9  8550 跻 F5D2 8DFB E8B7BB
8551 跤 F5D3 8DE4 E8B7A4  8552 踉 F5D4 8E09 E8B889
8553 跽 F5D5 8DFD E8B7BD  8554 踔 F5D6 8E14 E8B894
8555 踝 F5D7 8E1D E8B89D  8556 踟 F5D8 8E1F E8B89F
8557 踬 F5D9 8E2C E8B8AC  8558 踮 F5DA 8E2E E8B8AE
8559 踣 F5DB 8E23 E8B8A3  8560 踯 F5DC 8E2F E8B8AF
8561 踺 F5DD 8E3A E8B8BA  8562 蹀 F5DE 8E40 E8B980
8563 踹 F5DF 8E39 E8B8B9  8564 踵 F5E0 8E35 E8B8B5
8565 踽 F5E1 8E3D E8B8BD  8566 踱 F5E2 8E31 E8B8B1
8567 蹉 F5E3 8E49 E8B989  8568 蹁 F5E4 8E41 E8B981
8569 蹂 F5E5 8E42 E8B982  8570 蹑 F5E6 8E51 E8B991
8571 蹒 F5E7 8E52 E8B992  8572 蹊 F5E8 8E4A E8B98A
8573 蹰 F5E9 8E70 E8B9B0  8574 蹶 F5EA 8E76 E8B9B6
8575 蹼 F5EB 8E7C E8B9BC  8576 蹯 F5EC 8E6F E8B9AF
8577 蹴 F5ED 8E74 E8B9B4  8578 躅 F5EE 8E85 E8BA85
8579 躏 F5EF 8E8F E8BA8F  8580 躔 F5F0 8E94 E8BA94
8581 躐 F5F1 8E90 E8BA90  8582 躜 F5F2 8E9C E8BA9C
8583 躞 F5F3 8E9E E8BA9E  8584 豸 F5F4 8C78 E8B1B8
8585 貂 F5F5 8C82 E8B282  8586 貊 F5F6 8C8A E8B28A
8587 貅 F5F7 8C85 E8B285  8588 貘 F5F8 8C98 E8B298
8589 貔 F5F9 8C94 E8B294  8590 斛 F5FA 659B E6969B
8591 觖 F5FB 89D6 E8A796  8592 觞 F5FC 89DE E8A79E
8593 觚 F5FD 89DA E8A79A  8594 觜 F5FE 89DC E8A79C

注解:表格中第一列为国标“区位”号码,第二列为这个区位上的汉字,第三列为“国 标”编码,第四列“Uni.”为这个汉字的Unicode编码,第五列“UTF-8”为Unicode的8位 元转换编码。表格中所有编码均以16进制数字表示。"null"表示所在区位空缺。

Table of Contents

 说明与摘要

 国标GB2312字符集和编码说明

 从GB2312到Unicode转换表制作程式

 GB2312符号区:01-09区

 GB2312一级汉字区: 16-55区

GB2312二级汉字区: 56-87区

 GB2312第56区 - 94个二级汉字: 亍…佝

 GB2312第57区 - 94个二级汉字: 佟…冼

 GB2312第58区 - 94个二级汉字: 凇…邺

 GB2312第59区 - 94个二级汉字: 邸…埝

 GB2312第60区 - 94个二级汉字: 堋…荥

 GB2312第61区 - 94个二级汉字: 荨…蔺

 GB2312第62区 - 94个二级汉字: 蕖…撖

 GB2312第63区 - 94个二级汉字: 摺…唼

 GB2312第64区 - 94个二级汉字: 唷…帼

 GB2312第65区 - 94个二级汉字: 帷…狺

 GB2312第66区 - 94个二级汉字: 狻…恂

 GB2312第67区 - 94个二级汉字: 恪…泾

 GB2312第68区 - 94个二级汉字: 洹…濑

 GB2312第69区 - 94个二级汉字: 濉…妣

 GB2312第70区 - 94个二级汉字: 妗…纩

 GB2312第71区 - 94个二级汉字: 纭…琬

 GB2312第72区 - 94个二级汉字: 琛…棹

 GB2312第73区 - 94个二级汉字: 椤…辋

 GB2312第74区 - 94个二级汉字: 辍…掰

 GB2312第75区 - 94个二级汉字: 搿…膻

 GB2312第76区 - 94个二级汉字: 臁…忐

 GB2312第77区 - 94个二级汉字: 怼…睨

 GB2312第78区 - 94个二级汉字: 睢…铪

 GB2312第79区 - 94个二级汉字: 铩…稔

 GB2312第80区 - 94个二级汉字: 稹…瘙

 GB2312第81区 - 94个二级汉字: 瘛…颃

 GB2312第82区 - 94个二级汉字: 颉…蟒

 GB2312第83区 - 94个二级汉字: 蟆…簋

 GB2312第84区 - 94个二级汉字: 簟…酤

GB2312第85区 - 94个二级汉字: 酢…觜

 GB2312第86区 - 94个二级汉字: 觥…鳋

 GB2312第87区 - 94个二级汉字: 鳌…齄

 从Unicode到GB2312转换表制作程式

 Unicode编码中的GB2312汉字: 7,445个

 参考文献

 PDF打印版