1900 - 1949: Best Music in the First Half of the 20th Century

Best and well-known Chinese music works produced in the 20th century period, from year 1900 to 1949, including The Moon Reflected In Er-Quan (二泉映月, Er Quan Ying Yue), Butterfly Lovers (梁祝, Liang Zhu), At the Faraway Place (在那遥远的地方, Zai Na Yao Yuan De Di Fang)...

1949 - A Li Shan De Gu Niang (阿里山的姑娘) - Maiden of Alisan

1946 - Kang Ding Qing Ge (康定情歌) - A Love Song of Kangding

1945 - Bei Feng Chui (北风吹) - North Wind's Blowing

1945 - Ban Ge Yue Liang Pa Shang Lai (半个月亮爬上来) - Up the Half-Moon Goes

1945 - Lan Hua Hua (蓝花花) - Lady Lan Huahua

1944 - Ye Lai Xiang (夜来香) - Night Jasmine

1940 - Yi Meng Shan Xiao Tiao (沂蒙山小调) - Ditty of Yimeng Mountain

1940 - Mei Gui Mei Gui Wo A Ni (玫瑰玫瑰我爱你) - Rose Rose I Love You

1939 - Er Quan Ying Yue (二泉映月) - The Moon Reflected In Er-Quan

1938 - Da Ban Cheng De Gu Niang (达阪城的姑娘) - The Maiden Of Daban

1937 - Zai Na Yao Yuan De Di Fang (在那遥远的地方) - At the Faraway Place

1937 - Yue Yuan Hua Hao (月圆花好) - Full Moon, Beautiful Flowers

1937 - Ye Shang Hai (夜上海) - Night of Shanghai

1937 - Tian Ya Ge Nv (天涯歌女) - Singing Girl from the Heavenly Corner

1937 - He Ri Jun Zai Lai (何日君再来) - When Will You Come Back Again

1937 - Si Ji Ge (四季歌) - Song of Four Seasons

1937 - Chun Tian Li (春天里) - Spring

1936 - Song Hua Jiang Shang (松花江上) - Along the Sungari River

1935 - Yu Zhou Chang Wan (渔舟唱晚) - Fishman Sung in Evening

1935 - Zi Zhu Diao (紫竹调) - The Melody of Purple Bamboo

1935 - Da Lang Tao Sha (大浪淘沙) - Like Waves again the Sand

1935 - Ping Hu Qiu Yue (平湖秋月) - Autumn Moon over the Calm Lake

1934 - Yu Guang Qu (渔光曲) - Song of the Fishermen

1934 - Mu Tong Duan Di (牧童短笛) - Shepherd Boy and His Piccolo

1931 - Tin Song (听松) - Hearing Sound of Pine Trees

1929 - Han Chun Feng Qu (寒春风曲) - Cold Wind in Early Spring

1927 - Song Bie (送别) - Farewell

1926 - Zhe Gu Fei (鹧鸪飞) - Partridge Birds Fly

1925 - Chun Jiang Hua Yue Ye (春江花月夜) - Spring Moonlight on the Flowers by the River

1925 - Ni Shang Qu (霓裳曲) - Dancing in Gauze Costume

1920 - Bu Bu Gao (步步高) - Rising Higher Step by Step

1921 - Yu Da Ba Jiao (雨打芭蕉) - Rain Pattering on Plantain Leaves

1918 - Bing Zhong Yin (病中吟) - Groaning in Illness

1911 - Su Wu Mu Yang (苏武牧羊) - Su Wu Tending Sheep

Table of Contents

 About This Book

 2000 - 2099: Best 21st Century Music

 1950 - 1999: Best Music in the Second Half of the 20th Century

1900 - 1949: Best Music in the First Half of the 20th Century

 Before 1900: Best Ancient Music

 References

 PDF打印版